Vitajte v zóne pre učiteľov

Na webovej stránke TrainBra.in sa študenti dozvedia informácie o kritickom myslení, ktoré je stále aktuálnejšou zručnosťou potrebnou do života. Dostávajú možnosť si tieto zručnosti osvojiť prostredníctvom vypracovania pracovných listov, sledovaním videí a plnením interaktívnych úloh.

A aké sú výhody pre vás?

Poďte preskúmať všetky funkcie, ktoré vám zóna ponúka.

Ako si vytvoriť vlastnú triedu?

Aby ste mohli efektívne pracovať s webom a sledovať všetko, čo je zmienené v úvode, vytvorte si svoju vlastnú triedu nasledujúcim spôsobom.

Registrujte sa ako nový učiteľ.

Keď už máte registráciu hotovú, prihláste sa do svojho profilu.

Vyplňte potrebné údaje o triede a zvoľte kód triedy, ktorý bude jedinečný a umožní začlenenie študenta do vami vytvorenej triedy. Dôležité je, aby bol kód unikátny.

Teraz je trieda založená.

Ako pridať študentov do triedy?

Prehľadne sledovať pokroky svojich študentov môžete po ich pridaní do už založenej triedy. Aby ste ich do nej mohli pridať, je nutné, aby mali vytvorené svoje profily. Jedná sa o jednoduchý krok, v ktorom sa na web zaregistrujú nasledujúcim spôsobom.

Registrácia študenta.

Najskôr si študent vytvorí svoj profil zadaním prihlasovacieho mena a hesla.

Po prihlásení do svojho profilu zadá v záložke Triedy unikátny kód triedy, ktorý mu prezradíte.

Zadaním kódu sa študent pripojí k vašej triede a jeho meno sa objaví v zozname konkrétnej triedy vo vašom profile.

Aké sú možnosti pre učiteľa?

Založený profil vám umožní:

Čo v učiteľskej zóne nájdete?

Štatistika, koľko úloh študent vyriešil správne v rámci jednotlivých typov úloh

U každého študenta nájdete prehľadne graficky spracované počty vyriešených úloh. Množstvo správnych riešení je znázornené spektrom farieb od zelenej (všetko správne) po červenú (všetko nesprávne). Znázornenie je len orientačné, len po rozkliknutí profilov nájdete úlohy a ich riešenia konkrétnym žiakom.

Percentuálna úspešnosť študentov pri jednotlivých typov úloh

Obdobne ako u predchádzajúcej štatistiky vidíte podľa farebných odtieňov aj percentuálnu úspešnosť, ktorá vám môže pomôcť mimo iné pri hodnotení žiakov.

Odporúčania, čo zopakovať

Na základe triednych štatistík systém zistí, v ktorých úlohách študenti najčastejšie chybujú a poskytne odporúčania k precvičovaniu a opakovaniu konkrétnych typov úloh. Toto odporúčanie majú k nahliadnutiu tiež študenti priamo vo svojich profiloch, slúží teda ako dôležitá zložka sebareflexie.

Aktuálny prehľad riešených úloh

Pomocníkom pre prácu na vyučovacej hodine je prehľad úloh, ktoré študenti práve riešia. Učiteľ má okamžitý prehľad, kto na čom pracuje a s akým výsledkom. Komu sa nedarí, na toho sa učiteľ môže zamerať a poskytnúť mu spätnú väzbu alebo pomoc pri riešení.

Množstvo celkovo vyriešených úloh za zvolené časové obdobie

Z hľadiska dlhodobého sledovania vývoja študentov je v zóne k dispozícii celkové množstvo riešených úloh za uplynulé obdobie. V množstve riešených úloh sú farebne odlíšené správne a nesprávne vyriešené úlohy.

Konfigurátor tlače

Môže se stať, že budete chcieť so študentami pracovať bez počítačov/tabletov, aby ste mali pre hodnotenie aj nejaký „papierový” podklad. Pre tento prípad je možné všetky úlohy a pracovné listy vytlačiť, aby ich študenti mohli riešiť písomne. Pri tlači pracovných listov stačí stlačiť tlačítko tlač. Druh a množstvo úloh je možné navoliť v konfigurátore, následne ich odošlete k tlači.

Postoje triedy

U vašej triedy môžete vidieť, aký postoj zaujíma vaša trieda k témam, ktoré sa aktuálne riešia v spoločnosti. Na základe týchto informácií potom môžete viesť so žiakmi diskusiu, pomáhať im zdokonaľovať argumentáciu a navrhovať svoje riešenia.

Akademická debata

V učitelskej zóne nájdete tiež materiál o tom, ako viesť diskusiu. Obsahuje okrem iného pomenovanie rolí a priebeh diskusie.